IZIGIGABA ZECOVID-19 KANYE LODONSI LWAYO

 

Okukuqala sithanda ukutshayela ihlombe bonke abangena kulo umncintiswano. Kuyinto enhle ukusukumela phezelu nxa kulemincintiswano efana lale. Silenzela amhlophe lonke elinqobileyo kulo umncintiswano. Amhlophe athe nke! Kulabo abangatholanga umvuzo, akulahlwa mbeleko ngokufelwa, njalo lokhu akutsho ukuthi indaba zenu bezingamnandi. Yikho nje libona kube ngutshiki lobhanqa lapha. Bezindala zombili sibili, kunguqhude manikini mnike isongo lakhe!

Nantu uluhlu lwezinto esibone kufanele ukuthi siziphawule, ikakhulu lokhu kube lithuba elihle kithi njengeBCMN Literary Trust lokuthi siphawule amakhono akhona lasilelelayo ukuze sazi ukuthi siqalele ngaphi ekuqhubeni amawekishopu ethu okuhlomisa lokulola abalobi ukuze baphuhlise izifiso zabo zokuba ngabalobi abalohlonzi abazazenzela igama.

Nanku esithe sabelane lani ngakho:

 • Ikhono lesipho lilakho, sikunanzelele zihlobo, okutsho ukuthi sizalala behle singesabeli ukuthi ikusasa lokulotshwa kwemisebenzi yesiNdebele lisengozini. Bazaphumula kuhle, balale obukaBhuka abasivulela indlela kulesi isigaba.
 • Ulimi liyalwazi njalo liyenelisa ukuloba ngalo.
 • Bakhona sibili abalekhono lokuloba indatshana besebenzisa impawu zonke lobuciko bonke bokulotshwa kwazo kanye lokugabaza ngolimi okuhlabusayo lokuhlaba umxhwele. Kulezinye sibili eziludunge zaluqubula usizi esiziphutshe seziseqa umbombo ngenxa yezigigaba lodonsi lweCovid-19.
 • Bakhona abalobuciko bokuloba lokugabaza ngesiNdebele besebenzisa zonke nje incezu zokunonisa ulimi lempawu zokuloba indatshana lenkondlo.
 • Lanxa kunjalo, kulabanye bethu abasadinga ukuhlonyiswa sikhangelane lokuloba imisebenzi yokuzibumbela. Kuvelile sisahlulela ukuthi abanye abalobi abasacathula abalalo ulwazi lokuloba imisebenzi eyehlukeneyo yokuzibumbela. Lokhu kuveza ukudingeka kokuthi njengeTrust sale sibambisana lani sihlomisana ngamasu okuloba imihlobo etshiyetshiyeneyo yemisebenzi yokuzibumbela. Ngalokho-ke, sithanda ukukhuthaza kakhulu abalobi ukuthi bangathola isikhathi bangene kukhasi leBCMN Literary Trust bazibalele amanye amasu esiwabayo evele kungcwethi zokulotshwa lokucutshungulwa kwemibhalo yokuzibumbela. Ngenani kuleli ikhasi lizwe okwethulwa nguNkosikazi Lindiwe Ndlovu mayelana lokulotshwa kwendatshana: http://www.bcmnliterarytrust.org/category/writers-corner/amasu-okuloba-indatshana/ Ngiyakhuthaza njalo ukuthi sibale leminye imisebenzi ekhona ehlomisa abalobi lecubungula imibhalo yokuzibumbela ebalisa elandelayo; Hopes and Impediments, Morning Yet on Creation Day loNgugi wa Thiongo kuBarrel of a Pen, Writers in Politics: A re-engagement with issues of Literature and Society, Moving the Centre loDecolonising the Mind,  loFlora  Veit Wild kuTeachers, Preachers and Non-believers: A Social History of Zimbabwean Literature lo-Okot P’Bitek ku-Artist the Ruler: Essays on Art and Culture loNdlovu-Matshakayile ku-Ukuhluzwa kwamanoveli esiNdebele kanye lomsebenzi kaBekithemba S. Ncube, othi Ukuhlaziya lokucubungula izinkondlo. Manengi sibili amanye elingawabala ukuze lazi okukhangelelwe kubalobi bemibhalo yokuzimbumbela. Inengi belisuka nje lilandise kungathi yi-essay, zingekho impawu zendatshana ngitsho loba ezokuthi le yinkondlo lokhu abanye bangenisa inkondlo. 
 • Okunye okuvelileyo yikuthi kungathi asiwuqondisisi umlandu wethu njengabalobi ngoba bakhona abakade bephambuka kokuliqiniso ngalesi isifo. Umlobi ulomlandu wokufundisa, ngakho kuba nxele ukuthi laye abe ngomunye omemethekisa lokuhanisa okungayisikho ngesifo esifana lalesi. Imisebenzi yenu iba lengxenye enkulu ekufundiseni uzulu ngalezi izifo njalo yelekelele emizameni yokulimukisa ngazo. Ngalokho-ke kuqakathekile ukuthi lingaqinisi lihanisa okungamanga lokhu lizaduhisa lilahle uzulu okumele limhlomise ngolwazi aphephe. 
 • Bekuqakathekile ukuthi sizibone izigigaba zibe sobala, silubone lodonsi, ubuhlungu obudalwe yilezozigigaba endabeni ephilayo, hatshi ukulandisa ngeCovid nje.
 • Bekukuhle ukuthi ngulowo aphe indaba yakhe isihloko esifaneleyo.
 • Ukuloba indatshana enhle kodwa umuntu angathinti ngezigigaba zeCovid-19 lodonsi lwayo kube liphutha elibi. Yikuba umuntu engazwisisanga okufunakalayo.
 • Bekuqakathekile njalo ukubamba lokunanzelela ukuthi amabala endaba angabi ngaphansi kwala aqanjiweyo, njalo angedluli lawo aqanjiweyo. 
 • Okunye esikunanzeleleyo yikuthi abanye kungathi abaluqondisisi kuhle ulimi. Kukhona lapho esingathi siyalukiliza loba seyame esiZulwini kakhulu. Yebo-ye, isiNdebele siyadlelana kakhulu lesiZulu, kodwa silulimi oluzimeleyo olulamagama aso. Asilimukeni lapho sisibhale njengoba sinjalo silandela indlela ezimisiweyo zokuloba isiNdebele.
 • Sinanzelele njalo ukuthi inengi lethu lingenise indatshana lenkondlo zingalolongwanga. Kuqakathekile ukuthi umuntu angabhala, alolonge umsebenzi wakhe. Ungawulolonga wena ngokwakho, loba udinge omunye njalo akubalele ngoba ilihlo elilodwa aliboni kuhle phela, njalo angithi sithi imitha ngokuphindwa. Ubale uphindaphinde umsebenzi wakho ukuze kungabi lamaphutha asegcekeni atshengisa ukungakhathaleli okwenzayo. Nxa umlobi esethula umsebenzi ongalolongwanga ufana lomuntu odekela imuli inkobe ezilumelayo. Kungelani lokuthi leyo muli izithanda kangakanani inkobe loba ukuthi ziloqhatshi olugxozisa indenda, nxa zilumela zivele zifulathelise inhliziyo, inyampe, kuphele nje konke ukuzikhwabitha lezonkobe. Kuyafana njalo lokwela amabele. Ungathi usubhulile amabele akho uphaphalaze isigaba sokuwahlungula lokuwela kuhle, impuphu yakhona loba uhayezi lwakhona luyabe lulumela lungadleki. Asibeni lomkhuba wokulolonga esikulobileyo singakakungenisi ukuthi kuye kuzulu. Nxa umsebenzi ungalolongwanga sisuke sithatheka ngamaphutha olimi silibale njalo siqine ngokuzama ukuqondisa amaphutha sicine singasezwanga lokuthi luyini uluvu lodaba lwakho.

Okokucina bakithi, siswele ezinkulungwane yokulibonga ngosukumela phezulu lingena kulo umncintiswano. Aluvuthe njalo luqubuke ugqozi losinga lokuloba ngolimi lwethu siqhubekisela phambili umsebenzi ophambi kwethu. Silwe ukulwa okuhle; siyihlabe siyiphutshe eyethu indima kungasali amabhanga lapho esidlule khona.

Ngabehluleli bezindatshana zezigigaba zeCovid-19 kuBCMN Literary Trust