Umvuzo wokuqala

US$60
Meluleki Sibanda


Umvuzo wesibili


US$30
Lindani Phiri

 


US$30

Primrose Dube


Umvuzo wesithathu

US$20
Ntandoyenkosi Ncube

 

US$20
Memory Ncube


Khangela izeluleko lezixwayiso zalabo abebehluza izindaba lezi phakathi kweviki elizayo enkundleni le: www.bcmnliterarytrust.org  Izeluleko lezi lezixwayiso zingumphako ozakusiza kwelakusasa.

Izindatshana zizakhutshwa kuso lesi isigcawu amaviki elandelana. Zizabalwa njalo lemsakazweni kungavuleka ithuba. Lizakwaziswa ngesikhathi esifaneleyo ngalokhu. Sithanda ukubonga kakhulu bonke abangene kulo umncintiswano wokuloba ngezigigaba zeCovid-19 lodonsi lwayo. Leli kube lithuba elihle kithi njengenhlanganiso ngoba kusiphathise ukuthi siphawule amakhono akhona lasilelayo kubalobi. Ngalokho-ke, sizakwakhela kwesikunanzeleleyo ekuzameni kwethu ukuthi siqhubeke sihlomisa abalobi ngamakhono azakwenza balobe ngcono njalo benze kuhle kakhulu njengabalobi kwelakusasa.


Abanye abalobe izindaba ezincomekayo

Mthandazo Nyoni

Martin Mlilo

Emmanuel Moyo

Lickel Ndebele

Ashton Khumalo

Philani Mathuthu

Taboka Dube

Nonhlanhla Ndlovu

Nomalisa Dube

Phathisani Dube

Nomacebo Ngwenya

Thembi Ndiweni

Langton Moyo

Mbongeni Dube

Babongile Ndlovu