Mntomtsha, wonke umuntu ulephupho. Iphupho lobuthongo liphupho nje. Uyaphupha uvuke ekuseni usukhohliwe. Kodwa likhona iphupho elingumbono walokho okufisayo, okulangazelelayo, ozibona usuyikho kwelakusasa. Yilokho ohlezi ukucabanga okungaphumuzi umoya wakho. Yilokho ojonge ukuthi kwelinye ilanga yikho ozakuba yikho. Yilo iphupho okumele uliphakamise lelo. UJosefa eBhayibhilini waphupha amaphupho aphumelela ngemva kweminyaka.
          UHelen Keller ngomunye owesifazana odumileyo owayengaboni kusukela emncane. Wakhuluma amazwi la amangalisayo. Wathi, “Umuntu ohawulisa kakhulu emhlabeni la ngobonayo olamehlo kodwa engelambono.” Inengi lethu emhlabeni silawo amehlo okubona esawaphiwa nguNkulunkulu. Esingelakho ngumbono. Umbono singeze sawuthi xhaka ngezandla. Umbono yiwo okhuluma ngephupho ongabe ulalo. Yikubona isiphetho salokho okufisayo, loba kuseseliphupho nje. Olombona ubona ngamehlo engqondo ibhizimusi lakhe lisebenza, wena ubona intuthu nje. Olombono ubona okusengqondweni lenhliziyweni. Indaba iba yikuthi uzafika njani kulokho akuloyisayo.
           Asithi wena ufisa ukuba ngusomabhizimusi. Ngumbono olawo. Liphupho. Ukuthi ufike ekubeni yilokho, kumele uzimisele ukusebenza nzima. Akukho okuhle okuphongwenzeka nje kukhithikele ezandleni zakho kungaginqelwanga. Kumele uphitsheke, uphikelele. Uzahlangana lemigoqo evale yavitsha. Kumele uzimisele ukuyigebha uvule indlela, loba ukuyibhidliza. Kwesinye isikhathi uthi udilize imigoqo uthole ukuba kulentaba okumele uyiqanse loba uyibhode ukuze ufinyelele ngale kwayo. Kudinga ukubekezela. Kudinga ukuphikelela. Kudinga ukuba udle ingqondo, ubone izinto ngelihlo lengqondo, ucabange, umise amaqhinga okuthi uzazinqoba njani zonke izifu ezisendleleni yakho. Ungadeli. Ungadangali. Ungawalazeli. Impilo ingumbalisi oyinqaba.
             Hlala phansi uhlele, uphawule amasu. Nina abantu abangelambono, abangakudonsela phansi bafubise iphupho lakho. Suka kulabo abaphilela ukusola, lokuhleba, lokuchothoza. Zisondeze ebantwini abakhayo, abakhuthalela intuthuko lengqubelaphambili. Buza indlela kulabo abahambe phambi kwakho. Sasibone abantu abaphumelelayo asebephakeme. Kodwa labo baqala kude. Baqinisela, babhensela ukunqoba. Bajuluka izithukuthuka balala bekhathele. Omunye usomabhizimusi waqala esenza okudelelekayo, kwakhula kancane kancane, laye ethuthuka. Akukho okuza lula empilweni.
              Uhamba ukhubeke, uwe ukhume inhlabathi ngomlomo. Funda ukuvuka uzithintithe uqhubekele phambili. Bathi ukugijima loba ukujaha akusikufika. Kuthiwa ophitsheka asebenze njengobunyonyo, uzaphila ebusika. Musa ukucobodisa iphupho lakho. Sebenza ngethemba ukholwe ukuthi uzafika.
Mntomtsha, phakamisa iphupho lakho.