Literary Competitions

UMNCINTISWANO WOKULOBA INOVELI NGESINDEBELE

Mthwakazi omuhle, nanti ithuba lokuthi ulobe unonise isiphala solimi lwakho! Gagadlela lelithuba ubalelwe kulabo abaphehla ilifa lalamuhla lelakusasa. Loba inoveli ngesiNdebele esicacileyo Inoveli yakho kumele ibe lamabala ayi 30,000 loba edlulayo. Zikhethele injongo ephathelene lalokhu okwenzakalayo empilweni. Inoveli yakho ayibe ngumsebenzi ongakaze ukhutshwe ogwalweni oludindisiweyo ngaphambili. Kumele inoveli yakho ibe ngumsebenzi othayitshiweyo, ulethwe ulugwalo oluqoqekileyo,…

READ MORE

AMASU AMQOKA EKULOBENI

Kuviki elidlulileyo, besithembise ukuthi sizalilethela amasu amqoka ekulobeni izinkondlo. Ayeza. Linda, uqaphe! Ungadeli.      Lamhla sibone kungcono ukuthi kesitshaye umphehlo ngeziqondiso zomncintiswano wokuloba inoveli. Bakhona asebengenise imisebenzi yabo. Kuhle lokho. Iqembu labahluleli abazabala bakhethe ingcitshi, bazawuqala umsebenzi wabo khona ngoZibandlela ka 2020.      Okwamanje silifisela umphumela omuhle kakhulu lisaloba, lisalolonga. Zama lawe ubungcono…

READ MORE

UMNCINTISWANO WOKULOBA INOVELI NGESINDEBELE

Bakhona abalemibuzo thile mayelana lomncintiswano lo, ikanti abanye sebeqalile. Luyadweba usiba, lemitshina iyaqoqodwa. Halala!    Lamhla enkundleni ngilazisa ukubana kusukela ngeviki elizayo, ngicelile isikhwicamfundo seNyuvesithi yeZimbabwe, uDr Eventhough Ndlovu, ukuba abe esihlephunela imicijo thile ezasiza ukubana amanoveli esiwalobayo ahleleke kuhle, abe lomnkantsho njalo siwanambithise ngokuloba ngolimi oluhlabusa okwamagama. Ungasaleli emuva Mlobi kaMthwakazi!

READ MORE
Literary Competitions

WINNERS

Umphumela Womncintiswano Wokuloba Amanoveli NgesiNdebele Mthwakaz’ omuhle, ngiyabingelela! Lamhla ngithwele izindaba ezinhle kubalobi bethu. Umphumela womncintiswano owakhankaswa nyakenye, ngo 2019, owokuloba amanoveli esiNdebele, usuphambi kwethu. Sekunsukwana sibika, sibonga, siphakamisa umsebenzi wabalobi wonke. Nanku okwabonakalayo:   Owokuqala, ngu-Olivia Mahwaya Sibanda ngogwalo lwakhe oluthi,  FUTHI YA! Umvuzo US$250 Owesibili, nguLindani Phiri ngogwalo lwakhe oluthi, NGAYIBONA IMPILO. Umvuzo US$150   Owesithathu, nguTsitsi Nomsa…

READ MORE