Literary Competitions

UMNCINTISWANO WOKULOBA UMDLALO NGESINDEBELE

Mthwakazi omuhle, nanti ithuba lokuthi ulobe unonise isiphala solimi lwakho! Gagadlela lelithuba ubalelwe kulabo abaphehla ilifa lalamuhla lelakusasa. Loba UMDLALO ngesiNdebele esicacileyo.  UMDLALO wakho kumele ube lamabala ayi 20,000 loba edlulayo. Zikhethele udaba oluphathelene lalokhu okwenzakalayo empilweni yalamhla ulobe umdlalo wakho ngakho.  UMDLALO wakho awube ngumsebenzi ongakaze ukhutshwe ogwalweni oludindisiweyo ngaphambili.  Kumele UMDLALO wakho ube…

READ MORE
Literary Competitions

YASINTINYELA UDONSI OLUTSHOTSHOZELAYO

IZIGIGABA ZECOVID-19 LODONSI LWAYO Yayisidumela emansumpeni ikhisimusi. Abantu babematasa lapha eGoli. Lami ngangingomunye wababelungisela ukuphindela ezweni lenkaba. Kwakunzima ukuhamba njengoba yayisanda kuvulwa nje imingcele, kwakulendwendwe. Phambilini yayivalwe ngci ngenxa yegcikwane leCovid-19 elalithethe umhlaba ngesavunguzane. Ubaba ngangicine ukukhuluma laye emalangeni amahlanu adluleyo. Wayethe uzadlula engithatha ehamba lomalayitsha uTshelela. Abazali bami bebehlala eBetrams okungummango omfitshane nxa usukela…

READ MORE
Literary Competitions

IZINYEMBEZI EZINGELAMKHAWULO – Ilotshwe nguMeluleki Sibanda

IZIGIGABA ZECOVID-19 KANYE LODONSI LWAYO IZINYEMBEZI EZINGELAMKHAWULO Ilotshwe  nguMeluleki Sibanda Imbokodo ebomvu kaMvelinqangi isibikizela empumalanga kanti lezinyoni sezizwakala ngobutshwilitshwili, ziklaza kamnanjana zihlangabeza usuku olutsha. Zizithabele belo zona kodwa uluntu alulazinzo ngitsho.  Kuqubuke isifo esifike ngendluzula emhlabeni jikelele, njalo sihangula okwamalangabi.  Intombi yakoMlangeni ithi ngokuthi phunyukiyani embanjeni zomhlaba, insaba zayo zithi phatsha phezu kwechibi elithi bekebeke…

READ MORE
Literary Competitions

Imicijo Yalokho Okunanzelelweyo

IZIGIGABA ZECOVID-19 KANYE LODONSI LWAYO   Okukuqala sithanda ukutshayela ihlombe bonke abangena kulo umncintiswano. Kuyinto enhle ukusukumela phezelu nxa kulemincintiswano efana lale. Silenzela amhlophe lonke elinqobileyo kulo umncintiswano. Amhlophe athe nke! Kulabo abangatholanga umvuzo, akulahlwa mbeleko ngokufelwa, njalo lokhu akutsho ukuthi indaba zenu bezingamnandi. Yikho nje libona kube ngutshiki lobhanqa lapha. Bezindala zombili sibili, kunguqhude…

READ MORE
Literary Competitions

IMPUMELA YOMNCINTISWANO WOKULOBA NGEZIGIGABA ZECOVID-19 LODONSI LWAYO

Umvuzo wokuqala US$60 Meluleki Sibanda Umvuzo wesibili US$30 Lindani Phiri   US$30 Primrose Dube Umvuzo wesithathu US$20 Ntandoyenkosi Ncube   US$20 Memory Ncube Khangela izeluleko lezixwayiso zalabo abebehluza izindaba lezi phakathi kweviki elizayo enkundleni le: www.bcmnliterarytrust.org  Izeluleko lezi lezixwayiso zingumphako ozakusiza kwelakusasa. Izindatshana zizakhutshwa kuso lesi isigcawu amaviki elandelana. Zizabalwa njalo lemsakazweni kungavuleka ithuba. Lizakwaziswa…

READ MORE