Literary Competitions

Winners

Umphumela Womncintiswano Wokuloba Amanoveli NgesiNdebele Mthwakaz’ omuhle, ngiyabingelela! Lamhla ngithwele izindaba ezinhle kubalobi bethu. Umphumela womncintiswano owakhankaswa nyakenye, ngo 2019, owokuloba amanoveli esiNdebele, usuphambi kwethu. Sekunsukwana sibika, sibonga, siphakamisa umsebenzi wabalobi wonke. Nanku okwabonakalayo: Owokuqala, ngu-Olivia Mahwaya Sibanda ngogwalo lwakhe oluthi, FUTHI YA! Umvuzo US$250Owesibili, nguLindani Phiri ngogwalo lwakhe oluthi, NGAYIBONA IMPILO.Umvuzo US$150 Owesithathu, nguTsitsi Nomsa Ngwenya ngogwalo lwakhe oluthi, AYIKHO EYAGANA INYAMAZANA. Umvuzo…

READ MORE
Literary Competitions

UMNCINTISWANO WOKULOBA INOVELI NGESINDEBELE

Lamhla ngibone kungcono ukuthi kesitshaye umphehlu mayelana lomncintiswano lo esiphezu kwawo. Ngithemba inengi selizama ukugoqa lokulolonga umsebenzi ukuze ubemuhle kakhulu. Labo abazabala bahlulele labo sebekhangelele ukuqala lowo msebenzi. Sikhangelele amanoveli amahle kakhulu azabalwa akholiswe ngamahlabezulu, njalo azaluphakamisa ulimi lukaMthwakazi.     Nanzi njalo iziqondiso okumele uzinanzelele usaloba njalo ulolonga umsebenzi wakho. Ungehluleka ukuzilandela umsebenzi wakho awusoze…

READ MORE
Literary Competitions

UMNCINTISWANO WOKULOBA INOVELI NGESINDEBELE

Mthwakazi omuhle, nanti ithuba lokuthi ulobe unonise isiphala solimi lwakho! Gagadlela lelithuba ubalelwe kulabo abaphehla ilifa lalamuhla lelakusasa. Loba inoveli ngesiNdebele esicacileyo Inoveli yakho kumele ibe lamabala ayi 30,000 loba edlulayo. Zikhethele injongo ephathelene lalokhu okwenzakalayo empilweni. Inoveli yakho ayibe ngumsebenzi ongakaze ukhutshwe ogwalweni oludindisiweyo ngaphambili. Kumele inoveli yakho ibe ngumsebenzi othayitshiweyo, ulethwe ulugwalo oluqoqekileyo,…

READ MORE