IZAGA

ISALA KUTSHELWA SIBONA NGOMOPHO

Kungabe kungasavamanga kulez’ insuku ukuzwa umuntu esebenzisa amagama athi ‘isala kutshelwa’ kumbe ‘umopho’, kodwa isaga esithi ‘Isala kutshelwa sibona ngomopho’ ngesinye sezaga ezivamileyo koMthwakazi, njalo esingaphelelwa ngumhluzi. Usizwa sisetshenziswa ngabadala, intsha hawu lasibi senjetshane. ‘Isala kutshelwa’ ngumuntu olenkani ongafuni kuqondiswa. ‘Umopho’ ligazi. Ngezinye indlela kumbe ngolimi lwanamuhla singathi ongalaleliyo ubona ngegazi. Kusitsho ukubana ongakhuzekiyo entweni…

READ MORE

UMLOMO UYALOYA

Umlomo usebenza ukudla lokukhuluma. Ukuloya yikuthakatha. Kuyinto embi. Umthakathi siyamnina, asimfuni phakathi kwethu loba eduze lathi. Pho, nxa kuthiwa umlomo uyaloya kutshoni? Uloya njani? Uloya ngakho ukukhuluma. Isiga esithi umlomo uyaloya sande ukutshiwo nxa into ebikhulunywe ngumuntu engananzelele mhlawumbe ecabanga ukuthi uyakhawulisa nje ngenkulumo, kuthi lokho akutshiloyo kusuke kwenzakale. Isibonelo; abantu bangathi bexabana bethethisana omunye…

READ MORE

LAPHA LALAPHAYA!

IZAGA Okuncweba indlebe ngowakho.Okuluma indlebe ngowakho. Kulendlela ezimbili zokutsho lesisaga. Okuncweba indlebe ngowakho. Loba,okuluma indle ngowakho. Nxa umuntu angakuluma indlebe loba akuncwebe indlebe, yinto ebuhlungwana. Ayimnandi. Kodwa isixwayiso sithi xwaya, ngoba lowo kasisitha sakho. Umuntu nxa ebangulwa ameva kubuhlungu, kodwa kuyabe kusiza yena obangulwayo. Isaga lesi sitshiwo nxa kulimukiswa umuntu ngokuthile okungahle kumlimaze engananzelele. Yisaga…

READ MORE

Okuncweba indlebe ngowakho.

Kulendlela ezimbili zokutsho lesisaga. Okuncweba indlebe ngowakho. Loba, okuluma indlebe ngowakho.  Nxa umuntu angakuluma indlebe loba akuncwebe indlebe, yinto ebuhlungwana. Ayimnandi. Kodwa isixwayiso sithi xwaya, ngoba lowo kasisitha sakho. Umuntu nxa ebangulwa ameva kubuhlungu, kodwa kuyabe kusiza yena obangulwayo. Isaga lesi sitshiwo nxa kulimukiswa umuntu ngokuthile okungahle kumlimaze engananzelele. Yisaga esicebisayo, esilayayo, esifundisayo, esixwayisayo. Okutshiwo…

READ MORE